زبوسيدنيهاي اين روزگار

يكي هم بود دست "آموزگار"

 تصوير زير کودکان بی‌خانمان هندی هستند كه زير پلی در دهلی‌نو توسط دو آموزگار خیّر از آموزش رایگان بهره می‌گیرند.

**مسافرتنها**

12-2-2013 12-27-50 PM